:: งานทะเบียนและวัดผล (วิทยาเขตขอนแก่น) ::
 
:: งานทะเบียนและวัดผล (วิทยาเขตขอนแก่น) ::
Menu
หน้าหลัก
ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขครั้งที่๑)
ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปวส.
ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี
แผนผังอาคาร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน
DOWNLOAD ประกาศ มทร.อีสาน
DOWNLOAD ระเบียบ มทร.อีสาน
DOWNLOAD ข้อบังคับ มทร.อีสาน

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา ๕๕
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
เข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเฉพาะนักศึกษาใหม

คู่มือระบบ ESS
เข้าสู่ระบบ ESS
DOWNLOAD คู่มือระบบ ESS
DOWNLOAD VDO คู่มือระบบ ESS

สายตรง
หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล
 เบอร์ติดต่อ ๐๔๓-๓๓๖๓๗๑ ต่อ ๒๒๐๒
  เบอร์ติดต่อ ๐๘๘-๕๕๗๖๘๒๙

แนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนฯ

เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จ
การติดต่อขอรับใบรบ.และ TRANSCRIPT

ลิงค์อื่นๆ
RMUTI-KKC (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


 

ประกาศจากฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล

สำหรับอาจารย์    -->   แบบฟอร์มเปล่า สำหรับกรอกระดับคะแนนเกรด

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๗ (เปิดภาคเรียนวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
           ๑. ลงทะเบียนเรียนแบบกระเช้า(แบบตามแผน)    วันที่ ๑๔ ก.ค. - ๑๑ ส.ค. ๕๗
           ๒. ลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชา(section)    วันที่ ๒๘ ก.ค. - ๑๑ ส.ค. ๕๗
           ๓. วันสุดท้ายในการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๗
           ๔. วันปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า(ชำระที่ห้องการเงิน)  วันที่ ๑๓- ๒๖ ส.ค. ๕๗
           ๕. เพิ่มรายวิชา - ลด/ถอน(ไม่บันทึกรายวิชา) วันที่ ๒๘ ก.ค. - ๑๑ ส.ค. ๕๗
           ๖. ลด/ถอน รายวิชา (แบบติด W)     วันที่ ๑๒ ส.ค. - ๒๐ ต.ค. ๕๗
           ๗. แจ้งสำเร็จการศึกษา     วันที่ ๒๘ ก.ค. - ๑๐ ก.ย. ๕๗
           ๘. ยื่นคำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ ๒๘ ก.ค. - ๑๐ ก.ย. ๕๗

ประกาศเรื่อง การพิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

   

 

 

หากไม่สามารถรับชมเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์กรุณาติดตั้ง-->    
 
Copyright © regis all right reserved. Powered & Designed by