:: งานทะเบียนและวัดผล (วิทยาเขตขอนแก่น) ::
 
:: งานทะเบียนและวัดผล (วิทยาเขตขอนแก่น) ::
Menu
หน้าหลัก
ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๕
ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขครั้งที่๑)
แผนผังอาคาร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน
DOWNLOAD ใบคำร้องต่างๆ
DOWNLOAD ประกาศ มทร.อีสาน
DOWNLOAD ระเบียบ มทร.อีสาน
DOWNLOAD ข้อบังคับ มทร.อีสาน

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา ๕๕
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
เข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเฉพาะนักศึกษาใหม

คู่มือระบบ ESS
เข้าสู่ระบบ ESS
DOWNLOAD คู่มือระบบ ESS

สายตรง
หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล
 เบอร์ติดต่อ ๐๔๓-๓๓๖๓๗๑ ต่อ ๒๒๐๒
  เบอร์ติดต่อ ๐๘๘-๕๕๗๖๘๒๙

แนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนฯ

เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มการขอสำเร็จการศึกษา
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จ
การติดต่อขอรับใบรบ.และ TRANSCRIPT

ลิงค์อื่นๆ
RMUTI-KKC (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


 

ประกาศจากฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล

แบบฟอร์มเปล่า สำหรับกรอกระดับคะแนนเกรด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ระดับปวส.
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ประกาศเรื่อง การพิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 

   

 

 

หากไม่สามารถรับชมเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์กรุณาติดตั้ง-->    
 
Copyright © regis all right reserved. Powered & Designed by